Archiv aktualit

(4.8.2015)

Tiskové prohlášení k situaci v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová

Aktuální rozjitřená atmosféra v českých médiích o uprchlické vlně v Evropě i České republice a v posledních dnech i zprávy o pokusu o útěk cizinců zajištěných v Bělé-Jezové nás přiměly předložit naše stanovisko k těmto událostem. více

Sekce: Archiv aktualit

(3.3.2013)

Recenze knihy: Pavel Čižinský a kol. - Cizinecké právo

Recenze knihy: Pavel Čižinský a kol. - Cizinecké právo
Na konci roku 2012 vydalo nakladatelství Linde novou publikaci nazvanou jednoduše "Cizinecké právo". Kolektiv autorů pod vedením Pavla Čižinského, advokáta specializujícího se na danou oblast, zde na více než 350 stranách nabízí ucelený vhled do problematiky právního postavení cizinců žijících v České republice. Obsah knihy se přitom neomezuje pouze na tradiční témata spojená s pobytovým režimem na území (víza, dlouhodobý a trvalý pobyt, vyhoštění, občanství), ale pojednává též o otázkach týkajících se právního postavení cizinců při zaměstnávání, podnikání, vzdělávání, poskytování zdravotní péče, sociální pomoci či dokonce řízení a provozování motorového vozidla. Je proto ideálním průvodcem pro každého, kdo s cizineckým právem přijde do styku, včetně samotných cizinců a jejich rodinných příslušníků. více

Sekce: Archiv aktualit

(3.3.2013)

J. Větrovský - Reálný předpoklad pro vyhoštění: interpretace právního kritéria ve třech krocích

J. Větrovský - Reálný předpoklad pro vyhoštění: interpretace právního kritéria ve třech krocích
V říjnu 2011 se konal v prostorách Úřadu Veřejného ochránce práv a pod jeho záštitou v pořadí již čtvrtý ročník konference zaměřené na Společný evropský azylový systém. Ústředním tématem setkání bylo zhodnocení dopadu evropské „návratové“ směrnice do právního pořádku České republiky, a to zejména pokud jde o problematiku zajištění a vyhoštění cizinců. Konference se pravidelně účastní čeští i slovenští zástupci státní správy, akademické obce i nevládních organizací, kteří se problematikou imigrace, azylu a uprchlictví zabývají. Jejich příspěvky bývají tradičně publikovány v tištěné i elektronické podobě. Níže uvedený článek představuje úryvek z úvodního příspěvku sborníku od J. Větrovského, právníka sdružení ASIM. více

Sekce: Archiv aktualit

(29.6.2011)

Diallo v. Česká republika: azylové řízení na letišti Ruzyně porušuje práva cizinců zaručená Evropskou úmluvou

Diallo v. Česká republika: azylové řízení na letišti Ruzyně porušuje práva cizinců zaručená Evropskou úmluvou
Dne 23. června 2011 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci Diallo v. Česká republika. Stěžovatelé, občané Guineje, namítali porušení svého práva na účinný vnitrostátní prostředek nápravy, k němuž mělo dojít tím, že byli deportováni zpět do země původu, aniž se příslušné orgány zabývaly jejich tvrzením, že jim v této zemi hrozí mučení či jiné nelidské nebo ponižující zacházení. Případ Diallo v. Česká republika je tak v krátké době již druhým rozsudkem Evropského soudu, kterým byl postup České republiky při příjímání žadatelů o azyl na letišti Ruzyně označen za neslučitelný s požadavky Evropské úmluvy (Rashed v. Česká republika, rozsudek z 27.11.2008). Stěžovatelé byli v řízení zastoupeni Asociací pro právní otázky imigrace. více

Sekce: Archiv aktualit

(6.10.2010)

Otázka nezbytnosti zajištění cizince vráceného do ČR na základě Dublinského nařízení

Otázka nezbytnosti zajištění cizince vráceného do ČR na základě Dublinského nařízení
Skutečnost, že cizinec byl na území ČR nedobrovolně dopraven orgány cizího státu na základě Dublinského nařízení, nelze klást dotyčnému k tíži a nelze z ní bez dalšího dovozovat nebezpečí, že cizinec svým jednáním bude závažným způsobem narušovat veřejný pořádek ve smyslu § 124 odst. 1 zákona o pobytu cizinců. více

Sekce: Archiv aktualit

(20.7.2010)

Evropská komise: zpráva o transpozici kvalifikační směrnice odhalila zásadní nedostatky

Evropská komise: zpráva o transpozici kvalifikační směrnice odhalila zásadní nedostatky
Evropská komise vydala dne 16.6.2010 zprávu o aplikaci směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29.4.2004 o minimálních požadavcích, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o přiznání statutu uprchlíka nebo osoby, které z jiných důvodů potřebují mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany (tzv. kvalifikační směrnice). Tato směrnice je jedním ze základních prvků první fáze Společného evropského azylového systému. Jejím účelem je stanovit společná kritéria pro identifikaci osob, kterým by měla být přiznána mezinárodní ochrana, a dále zajistit minimální úroveň výhod pro osoby požívající této ochranu ve všech členských státech. více

Sekce: Archiv aktualit

(19.6.2010)

Diallo v. Česká republika: azylové řízení na letišti opět před Evropským soudem pro lidská práva

Diallo v. Česká republika: azylové řízení na letišti opět před Evropským soudem pro lidská práva
Evropský soud pro lidská práva bude řešit další stížnost týkající se zacházení se žadateli o mezinárodní ochranu (azyl) na letišti Praha-Ruzyně. Posuzována zde bude především otázka, zda deportace stěžovatelů do země původu, ve které jim hrozí špatné zacházení, představuje porušení jejich práva na účinný prostředek nápravy za situace, kdy k této deportaci došlo ještě před ukončením azylového řízení a bez meritorního přezkoumání jejich žádosti (čl. 13 ve spojení s čl. 3 Úmluvy). více

Sekce: Archiv aktualit

(25.5.2010)

Princip proporcionality a jeho aplikace na případy zajištění cizinců Výborem pro lidská práva a Evropským soudem pro lidská práva

Princip proporcionality a jeho aplikace na případy zajištění cizinců Výborem pro lidská práva a Evropským soudem pro lidská práva
V červnu 2009 se konal v prostorách Úřadu Veřejného ochránce práv a pod jeho záštitou další ročník konference zaměřené na Společný evropský azylový systém. Ústředním tématem setkání byla otázka zbavení osobní svobody cizinců v České republice, popř. v dalších státech Evropské unie (pro letošní rok bylo zvoleno téma vízové politiky a praxe). Konference se pravidelně účastní čeští i slovenští zástupci státní správy, akademické obce i nevládních organizací, kteří se problematikou imigrace, azylu a uprchlictví zabývají. Jejich příspěvky bývají tradičně publikovány v tištěné i elektronické podobě. Níže uvedený článek představuje úryvek z úvodního příspěvku sborníku od J. Větrovského, doktoranda Bratislavské vysoké školy práva a člena ASIM, o.s. více

Sekce: Archiv aktualit

(3.5.2010)

Návrh novely azylového a cizineckého zákona II. – správní vyhoštění a zajištění cizince za tímto účelem

Návrh novely azylového a cizineckého zákona II. – správní vyhoštění a zajištění cizince za tímto účelem
Jedním z hlavních úkolů připravované novely zákona o pobytu cizinců (ZPC) je transpozice tzv. návratové směrnice (NS), neboli směrnice „o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí“. Ustanovení, která mají svůj základ v NS, je v návrhu novely hned několik. Ne všechna z nich přitom vedou k oslabení právního postavení cizince, jak by se dalo očekávat od transpozice směrnice, která si v Evropě získala přezdívku „směrnice hanby - directive of shame“. Pozitivní dopad směrnice je navíc v určitých aspektech oslaben tím, že Ministerstvem vnitra předložený návrh novely ZPC některé její požadavky zcela nebo zčásti ignoruje. To se týká i úpravy procesu navrácení cizince (správního vyhoštění) a jeho zajištění za tímto účelem. více

Sekce: Archiv aktualit

(16.4.2010)

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva - F.H. v. Švédsko

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva - F.H. v. Švédsko
Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (Soud) F.H. v. Švédsko je prvním z řady rozhodnutí štrasburského orgánu týkající se problematiky základních práv cizinců, který bude v této rubrice uveden. Bude se jednat rozsudky nové i starší, které jsou z hlediska svého obsahu buď zásadní, anebo jiným způsobem zajímavé. Rozsudky navíc budou opatřeny krátkými komentáři. Rozsudek ve věci F.H. v. Švédsko byl vydán na začátku minulého roku a týká se otázky souladu vyhoštění s čl. 3 Úmluvy za situace, kdy jednotlivci hrozí nebezpečí špatného zacházení jak s ohledem na jeho osobní postavení, tak s ohledem na obecně nebezpečnou situaci, která v zemi původu (Irák) panuje. Z hlediska výše uvedeného rozlišení je pak možné jej zařadit spíše než do kategorie zajímavých rozsudků, než mezi rozsudky zásadní. Dva soudci se totiž odchýlili od většinového názoru senátu a připojili k rozsudku společné stanovisko, kterým zpochybňují nejen samotný závěr Soudu o neporušení Úmluvy v případě vyhoštění stěžovatele, ale též způsob jakým většina senátu k tomuto závěru došla. Stanovisko di... více

Sekce: Archiv aktualit

(17.3.2010)

Návrh novely azylového a cizineckého zákona I. – soudní přezkum zbavení svobody

Návrh novely azylového a cizineckého zákona I. – soudní přezkum zbavení svobody
V první polovině března 2010 proběhlo mezirezortnímu připomínkovému řízení k návrhu novely zákona č. 325/1999 Sb., zákon o azylu (AZ), a zákona č. 326/1999 Sb., zákon o pobytu cizinců (ZPC). Zatímco chystané změny AZ jsou svým rozsahem poměrně skromné, návrh novely zákona o pobytu cizinců počítá s přijetím celé řady nových opatření, které se dotknou jak cizinců ze třetích zemí, tak i občanů Evropské unie. Následující text představuje první ze série článků, které postupně budou uveřejněny na tomto místě a které se budou podrobněji věnovat těm bodům obou návrhů, jenž jsou z hlediska svého dopadu do právního postavení jednotlivce nejvíce zásadní či kontroverzní. více

Sekce: Archiv aktualit


Stránky sponzoroval Copyright © 2010 ASIM   |   Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019