Česká republika

(4.8.2015)

Tiskové prohlášení k situaci v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová

Aktuální rozjitřená atmosféra v českých médiích o uprchlické vlně v Evropě i České republice a v posledních dnech i zprávy o pokusu o útěk cizinců zajištěných v Bělé-Jezové nás přiměly předložit naše stanovisko k těmto událostem. více

Sekce: Česká republika

(3.3.2013)

Recenze knihy: Pavel Čižinský a kol. - Cizinecké právo

Recenze knihy: Pavel Čižinský a kol. - Cizinecké právo
Na konci roku 2012 vydalo nakladatelství Linde novou publikaci nazvanou jednoduše "Cizinecké právo". Kolektiv autorů pod vedením Pavla Čižinského, advokáta specializujícího se na danou oblast, zde na více než 350 stranách nabízí ucelený vhled do problematiky právního postavení cizinců žijících v České republice. Obsah knihy se přitom neomezuje pouze na tradiční témata spojená s pobytovým režimem na území (víza, dlouhodobý a trvalý pobyt, vyhoštění, občanství), ale pojednává též o otázkach týkajících se právního postavení cizinců při zaměstnávání, podnikání, vzdělávání, poskytování zdravotní péče, sociální pomoci či dokonce řízení a provozování motorového vozidla. Je proto ideálním průvodcem pro každého, kdo s cizineckým právem přijde do styku, včetně samotných cizinců a jejich rodinných příslušníků. více

Sekce: Česká republika

(3.3.2013)

J. Větrovský - Reálný předpoklad pro vyhoštění: interpretace právního kritéria ve třech krocích

J. Větrovský - Reálný předpoklad pro vyhoštění: interpretace právního kritéria ve třech krocích
V říjnu 2011 se konal v prostorách Úřadu Veřejného ochránce práv a pod jeho záštitou v pořadí již čtvrtý ročník konference zaměřené na Společný evropský azylový systém. Ústředním tématem setkání bylo zhodnocení dopadu evropské „návratové“ směrnice do právního pořádku České republiky, a to zejména pokud jde o problematiku zajištění a vyhoštění cizinců. Konference se pravidelně účastní čeští i slovenští zástupci státní správy, akademické obce i nevládních organizací, kteří se problematikou imigrace, azylu a uprchlictví zabývají. Jejich příspěvky bývají tradičně publikovány v tištěné i elektronické podobě. Níže uvedený článek představuje úryvek z úvodního příspěvku sborníku od J. Větrovského, právníka sdružení ASIM. více

Sekce: Česká republika

(11.1.2011)

Novela zákona o pobytu cizinců nabyla účinnosti

Novela zákona o pobytu cizinců nabyla účinnosti
Dne 1.1.2011 vstoupila v účinnost rozsáhlá novela zákona o pobytu cizinců vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 427/2010. V důsledku této novely doznávají změn ustanovení týkající se např. vydávání dlouhodobých víz a dlouhodobých pobytů, jsou zaváděny nové požadavky ohledně dokladu o zajištění finančních prostředků či zdravotního pojištění a především dochází k transpozici dvou evropských směrnic. Jedná se o tzv. návratovou směrnici týkající se právního postavení cizinců, o jejichž vyhoštění bylo (nebo má být) rozhodnuto, a o směrnici závadějící nové možnosti při získávání oprávnění k pobytu a k zaměstnání - tzv. modré karty - pro cizince s vysokou odbornou způsobilostí. více

Sekce: Česká republika

(6.10.2010)

Otázka nezbytnosti zajištění cizince vráceného do ČR na základě Dublinského nařízení

Otázka nezbytnosti zajištění cizince vráceného do ČR na základě Dublinského nařízení
Skutečnost, že cizinec byl na území ČR nedobrovolně dopraven orgány cizího státu na základě Dublinského nařízení, nelze klást dotyčnému k tíži a nelze z ní bez dalšího dovozovat nebezpečí, že cizinec svým jednáním bude závažným způsobem narušovat veřejný pořádek ve smyslu § 124 odst. 1 zákona o pobytu cizinců. více

Sekce: Česká republika

(19.6.2010)

Diallo v. Česká republika: azylové řízení na letišti opět před Evropským soudem pro lidská práva

Diallo v. Česká republika: azylové řízení na letišti opět před Evropským soudem pro lidská práva
Evropský soud pro lidská práva bude řešit další stížnost týkající se zacházení se žadateli o mezinárodní ochranu (azyl) na letišti Praha-Ruzyně. Posuzována zde bude především otázka, zda deportace stěžovatelů do země původu, ve které jim hrozí špatné zacházení, představuje porušení jejich práva na účinný prostředek nápravy za situace, kdy k této deportaci došlo ještě před ukončením azylového řízení a bez meritorního přezkoumání jejich žádosti (čl. 13 ve spojení s čl. 3 Úmluvy). více

Sekce: Česká republika

(3.5.2010)

Návrh novely azylového a cizineckého zákona II. – správní vyhoštění a zajištění cizince za tímto účelem

Návrh novely azylového a cizineckého zákona II. – správní vyhoštění a zajištění cizince za tímto účelem
Jedním z hlavních úkolů připravované novely zákona o pobytu cizinců (ZPC) je transpozice tzv. návratové směrnice (NS), neboli směrnice „o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí“. Ustanovení, která mají svůj základ v NS, je v návrhu novely hned několik. Ne všechna z nich přitom vedou k oslabení právního postavení cizince, jak by se dalo očekávat od transpozice směrnice, která si v Evropě získala přezdívku „směrnice hanby - directive of shame“. Pozitivní dopad směrnice je navíc v určitých aspektech oslaben tím, že Ministerstvem vnitra předložený návrh novely ZPC některé její požadavky zcela nebo zčásti ignoruje. To se týká i úpravy procesu navrácení cizince (správního vyhoštění) a jeho zajištění za tímto účelem. více

Sekce: Česká republika

(17.3.2010)

Návrh novely azylového a cizineckého zákona I. – soudní přezkum zbavení svobody

Návrh novely azylového a cizineckého zákona I. – soudní přezkum zbavení svobody
V první polovině března 2010 proběhlo mezirezortnímu připomínkovému řízení k návrhu novely zákona č. 325/1999 Sb., zákon o azylu (AZ), a zákona č. 326/1999 Sb., zákon o pobytu cizinců (ZPC). Zatímco chystané změny AZ jsou svým rozsahem poměrně skromné, návrh novely zákona o pobytu cizinců počítá s přijetím celé řady nových opatření, které se dotknou jak cizinců ze třetích zemí, tak i občanů Evropské unie. Následující text představuje první ze série článků, které postupně budou uveřejněny na tomto místě a které se budou podrobněji věnovat těm bodům obou návrhů, jenž jsou z hlediska svého dopadu do právního postavení jednotlivce nejvíce zásadní či kontroverzní. více

Sekce: Česká republika


Stránky sponzoroval Copyright © 2010 ASIM   |   Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019