Evropská komise: zpráva o transpozici kvalifikační směrnice odhalila zásadní nedostatky

20.7.2010

Evropská komise: zpráva o transpozici kvalifikační směrnice odhalila zásadní nedostatkyEvropská komise vydala dne 16.6.2010 zprávu o aplikaci směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29.4.2004 o minimálních požadavcích, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o přiznání statutu uprchlíka nebo osoby, které z jiných důvodů potřebují mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany (tzv. kvalifikační směrnice). Tato směrnice je jedním ze základních prvků první fáze Společného evropského azylového systému. Jejím účelem je stanovit společná kritéria pro identifikaci osob, kterým by měla být přiznána mezinárodní ochrana, a dále zajistit minimální úroveň výhod pro osoby požívající této ochranu ve všech členských státech.

Zpráva zjistila, že řada bodů směrnice byla do národních právních řádů neúplně nebo nesprávně transponována, což v několika případech vedlo k zavedení nižších standardů, než jaké jsou stanoveny ve směrnici. Určité nedostatky nicméně Komise připouští i v samotných ustanoveních směrnice, neboť neurčitost a dvojznačnost mnoha institutů jako např. poskytovatelé ochrany, vnitřní ochrana, příslušnost k sociální skupině, ponechávají prostor pro širokou interpretaci členskými státy.

Při hodnocení implementace směrnice se jako hlavní problém ukázalo, že v praxi využilo pouze několik členských států možnost rozlišení mezi statusem uprchlíka a beneficientem subsidiární ochrany (osobou požívající doplňkovou ochranu). Současně s tím jednotlivé členské státy poskytují různý rozsah ochrany, což způsobuje azylové vlny do států se vstřícnější azylovou politikou a následný sekundární pohyb žadatelů o azyl.
 
Zpráva demonstruje, že cíl spočívající ve vytvoření společných kritérií pro způsobilost žádat o mezinárodní ochranu, statusu beneficiáře mezinárodní ochrany a obsahu poskytnuté ochrany nebylo v první fázi harmonizaci zcela dosaženo. Na závěr zprávy se Komise zavázala, že bude pokračovat v kontrole a odstraňování problémů spojených s neúplnou nebo nesprávnou transpozicí směrnice, tak aby zajistila správnou aplikaci společných standardů daných směrnicí. Rozdíly v implementaci členských států způsobené neúplností a dvojznačností standardů samotných je třeba zahladit legislativní změnou dotčených ustanovení.
 
Ve vztahu k České republice zpráva zdůraznila několik problematických momentů při transpozici směrnice do českého právního řádu[1]. Mezi ty nejzásadnější patří například transpozice ustanovení čl. 7 směrnice, který vymezuje tzv. poskytovatele ochrany. Česká republika transponovala toto ustanovení pouze ve vztahu ke statusu uprchlíka a nikoli osoby požívající doplňkové ochrany. Obsah čl. 7 odst. 1 směrnice byl totiž transponován do ustanovení § 2 odst. 8 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, který definuje pojem pronásledování, a vztahuje se pouze k důvodům pro udělení azylu dle § 12 zákona o azylu. Zpráva dále uvádí, že do českého právního řádu nebylo řádně transponováno ustanovení čl. 9 odst. 1 směrnice, které obsahuje definici aktů pronásledování. Definici, kterou ČR namísto tohoto ustanovení používá je z pohledu směrnice značně minimalistická. V neposlední řadě zpráva uvádí, že čl. 10 směrnice vymezující důvody pronásledování byly transponovány všemi členskými státy, kromě dvou, přičemž jedním z nich je Česká republika.
 
Co se týká obsahu mezinárodní ochrany, zde Česká republika například neprovedla transpozici ustanovení čl. 20 odst. 3 směrnice, který stanoví povinnost zohlednit situaci zranitelných osob a nezletilců. Dále zpráva uvádí, že Česká republika netransponovala ustanovení čl. 29 odst. 3 směrnice, na základě kterého jsou členské státy povinny zajistit přiměřenou zdravotní péči také osobám se zvláštními potřebami. Tato problematika je v detailech diskutována ve studii vypracované organizací ASIM na podzim roku 2009. Její plné znění naleznete zde.


[1]     Transpozice tzv. kvalifikační směrnice do českého právního řádu byla provedena zák.č. 165/2006 Sb., který novelizoval zák. č. 325/1999 Sb., o azylu. Novela nabyla účinnosti dne 1.9.2006.

 

Sekce: Archiv aktualit   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Stránky sponzoroval Copyright © 2010 ASIM   |   Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019