Recenze knihy: Pavel Čižinský a kol. - Cizinecké právo

3.3.2013

Recenze knihy: Pavel Čižinský a kol. - Cizinecké právoNa konci roku 2012 vydalo nakladatelství Linde novou publikaci nazvanou jednoduše "Cizinecké právo". Kolektiv autorů pod vedením Pavla Čižinského, advokáta specializujícího se na danou oblast, zde na více než 350 stranách nabízí ucelený vhled do problematiky právního postavení cizinců žijících v České republice. Obsah knihy se přitom neomezuje pouze na tradiční témata spojená s pobytovým režimem na území (víza, dlouhodobý a trvalý pobyt, vyhoštění, občanství), ale pojednává též o otázkach týkajících se právního postavení cizinců při zaměstnávání, podnikání, vzdělávání, poskytování zdravotní péče, sociální pomoci či dokonce řízení a provozování motorového vozidla. Je proto ideálním průvodcem pro každého, kdo s cizineckým právem přijde do styku, včetně samotných cizinců a jejich rodinných příslušníků.

 Zájem o problematiku právního postavení cizinců v České republice vzrůstá; pravidelně jsou organizována odborná setkání, vznikají nové publikace. Kniha Cizinecké právo z produkce nakladatelství Linde je toho nejnovějším důkazem. Od svých předchůdkyň se navíc kniha podstatným způsobem liší: nezaobírá se pouze dílčími oblastmi cizineckého práva, ale snaží se téma uchopit jako celek.

Dohromady knihu tvoří osmnáct kapitol, z nichž každá je věnována jedné oblasti spojené s pobytem cizinců v České republice. Po stručném úvodu do systému cizineckého práva (kap. 1) následují klíčové kapitoly věnované problematice udělování, event. odnímání pobytu na území. Nejprve je zkoumána otázka vstupu a pobytu na základě krátkodobých víz (kap. 2), následuje excelentním způsobem zpracovaná kapitola věnovaná dlouhodobým vízům a pobytům, včetně pobytů na základě tzv. modré a zelené karty (kap. 3), a přes problematiku právního postavení občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků (kap. 4 a 5) se kniha dostává až k otázce trvalých pobytů (kap. 6). Informace o vízech a pobytech jsou dále doplněny o kapitolu věnovanou procesním postupům v řízení před správními či soudními orgány s pobytovou agendou (kap. 7) a o kapitolu shrnující základní povinnosti, jež cizinci v souvislosti s jeho pobytem v České republice ukládá zákon (kap. 9). Nerespektování stanovených povinností vede, nebo alespoň může vést, k ukončení pobytu cizince na území, popř. v některých případech k jeho vyhoštění a zajištění za tímto účelem. Této problematice je v knize věnována kap. 10.

Samostatnou kapitolu se autoři rozhodli vyhradit též otázce mezinárodní ochrany (azylu). Její zařazení do publikace však působí poněkud nadbytečně. Je totiž zřejmé, že způsob udělování a odnímání pobytu na území z důvodu azylu či doplňkové ochrany je značně specifický a od ostatní pobytové agendy se podstatným způsobem liší. Navíc snaha o uchopení tohoto tématu na deseti stranách, které mu publikace věnuje, nutně působí jako nedokonalá a samotný text se stává příliš schématický pro to, aby byl využitelný v praxi.

Druhá část knihy je orientována především na problematiku různých ekonomických a sociálních aspektů, které jsou s pobytem cizinců v České republice spojeny. Jde především o otázku zaměstnání (kap. 11), podnikání (kap. 12), vzdělávání (kap. 14) či o otázky související se systémem zdravotního pojištění (kap. 15) a systémem sociálního zabezpečení (kap. 16). Nechybí však ani návod na řešení problémů týkajících se rodinného života cizince, a to nejen z hlediska možného získání pobytu za tímto účelem, ale především z hlediska uzavírání, popř. rozvodu manželství, z hlediska možnosti registrovaného partnerství či z hlediska administrativních postupů spojených s narozením dítěte (kap. 13). Velmi praktická je rovněž kapitola věnovaná problematice řízení a provozování motorového vozidla cizincem (kap. 17). Celou publikaci pak symbolicky uzavírá kapitola o občanství (kap. 18), které, je-li uděleno, uzavírá též etapu života cizince na území a zahajuje etapu novou – etapu občana. 

Základní otázkou při hodnocení každé knihy je, komu má být určena. Je totiž zřejmé, že jiné požadavky jsou kladeny na teoreticko-výzkumnou publikaci, jiné na učebnici pro studenty, jiné na praktický manuál pro advokáty. V tomto ohledu si Cizinecké právo klade odvážný cíl. Chce být užitečnou pomůckou nejen pro zmíněné advokáty, ale i pro zaměstnance státní správy, studenty, zaměstnavatele, ubytovatele, rodinné příslušníky a v „neposlední řadě“ též pro samotné cizince žijící v ČR. Ačkoliv potřeby uvedených kategorií osob nemusí být vždy totožné, jejich výčet prozrazuje, že celá kniha je laděná velmi prakticky, spíše popisně nežli analyticky.

Účelem knihy je poskytnout čtenáři přehled o nejrůznějších právních otázkách, „se kterými se cizinci žijící v ČR setkávají ve svém praktickém životě“. Jasnost, přehlednost, srozumitelnost, logické členění textu a možnost snadného dohledání požadované informace (navzdory nekvalitně zpracovanému rejstříku) jsou proto přednosti, kterými kniha nutně zaujme. Vyjmenované kvality jsou přitom o to cennější, že samotná právní úprava postavení cizince, a zejména zákon o pobytu cizinců, je nejasná, nepřehledná a nesrozumitelná pro laika i právníka. Autoři knihy navíc usilují nejen o přehledné uspořádání informací, které k sobě obsahově patří, ale zaujímají postoj vysvětlující, kdy se snaží význam abstraktně formulovaných norem zákona objasňovat na praktických příkladech.

Praktičnost knihy a komplexnost zpracování problematiky je zaručena i složením autorského kolektivu. Ten tvoří především právníci různých neziskových organizací pracující s cizinci. Tedy osoby, které s problémy cizinců přicházejí pravidelně do styku a snaží se jim čelit. Obsah knihy tak působí vyváženým dojmem. Dlouholetá zkušenost autorů se zastupováním či asistencí cizinců v různých sporech z ní činí užitečného rádce, který umožní cizincům (i jejich advokátům) předcházet problémům spojeným s pobytem v České republice a pokud tyto problémy nastanou, nalézt jejich řešení. Právnické vzdělání většiny autorů je zase dostatečnou garancí, že text knihy má potřebnou hloubku i teoretickou přesnost. 

Určitým nedostatkem ve složení autorského kolektivu je nicméně množství osob, které jej tvoří. Ačkoliv počet desíti autorů není v dnešní době, kdy i sborníky z konferencí jsou vydávány za kolektivní monografie, nijak přehnaný, přece jen se jedná o číslo, které oslabuje vnitřní jednotnost publikace. Vytváří více či méně patrné rozdíly, pokud jde o formu i obsah jednotlivých kapitol (styl psaní, popisný vs. vysvětlující charakter, způsob zvýrazňování v textu atd.). Naštěstí, uvedené odchylky nejsou ani příliš časté ani příliš významné. Kvalita publikace jako celku není oslabena a knihu Cizinecké právo lze proto doporučit všem, kdo s touto problematikou přicházejí v praxi do styku.

Sekce: Archiv aktualit   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Stránky sponzoroval Copyright © 2010 ASIM   |   Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019