Česká republika

Azyl a jiné formy ochrany v ČR

Vstup, pobyt cizinců na území ČR a vyhoštění

Zákony upravující řízení před státními orgány (ministerstvo, Policie, sociální odbory, soudy aj.)

Rodina, manželství, partnerství, děti

Zaměstnání, podnikání

Sociální zabezpečení

Zdravotní péče

Školy, vzdělávání


Pozn.: Tam, kde je u zákona či vyhlášky uvedeno "ve znění platném k" určitému datu, je přiložený předpis uveden ve znění platném k tomuto datu. Tam, kde je uvedeno pouze "v platném znění", je přiložený předpis uveden ve znění aktuálním. Úplné a aktuální znění všech zákonů i vyhlášek můžete vždy nalézt zde

Azyl a jiné formy ochrany v ČR

Listina základních práv a svobod

- usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, v platném znění

Zákon o azylu

- zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změněn zákona č. 283/1991 Sb., o Polici České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), v platném znění 

Zákon o dočasné ochraně

- zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, v platném znění

Vyhláška o vyplácení příspěvku na stravu a kapesného v azylových zařízení

- vyhláška č. 376/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrady za stravu a ubytování poskytnuté v azylovém zařízení, výše kapesného a termíny jeho výplaty, v platném znění

- nahoru -

Vstup, pobyt cizinců na území ČR a vyhoštění

Zákon o pobytu cizinců

- zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (včetně poslední novely č. 427/2010 Sb. s účinností od 1.1.2011)

Vyhláška o rozsahu a skládání zkoušky z českého jazyka pro účely žádosti o trvalý pobyt

- vyhláška č. 348/2008 Sb., o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

Vyhláška o počtu fotografií k žádostem podle zákona o pobytu cizinců

- vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, v pltaném znění

Vyhláška o seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou vyjmuti z povinnosti požádat o vízum nebo pobyt pouze na zastupitelském úřadu v zemi jejich občanství, popř. v jiném určeném státě

- vyhláška č. 429/2010 Sb. stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu, v platném znění

Vyhláška o seznamu zemí, jejichž státní příslušníci mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště v ČR pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza (tranzitní vízum)

 - vyhláška č. 428/2010 Sb. stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza

Vyhláška o seznamu nemocí a postižení ohrožujících veřejné zdraví a pořádek

- vyhláška č. 274/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek, v platném znění

Vyhláška o nákladech spojených se správním vyhoštěním

- vyhláška č. 447/2005 Sb., kterou se stanoví výše nákladů na ubytování, stravování a přepravu po území České republiky cizince zajištěného za účelem správního vyhoštění, v platném znění

Seznam readmisních dohod uzavřených Českou republikou

- přehled smluv uzavřených Českou republikou o předávání, přebírání, popř. průvozu občanů států smluvních stran a občanů třetích států 

- nahoru -

Zákony upravující řízení před státními orgány (ministerstvo, Policie, sociální odbory, soudy aj.) 

Pozn.: Uvedené zákony obsahují obecnou úpravu řízení před státními orgány. Některé specifické druhy řízení před státními tak mohou být zvláštními zákony upraveny zcela nebo zčásti odlišně (např. řízení o azylu upravené zčásti odlišně zák. č. 325/1999 Sb., o azylu).

Správní řád (vybraná ustanovení)

- zákon č. 500/2004, správní řád, ve znění platném k 1.3. 2010 (poznámka: přiložený zákon obsahuje pouze vybraná ustanovení, která jsou důležitá pro orientaci cizince v řízení před správními orgány - ministerstvo, Policie, sociální odbory aj.; úplné znění správního řádu můžete nalézt zde)

Poplatky za správní řízení (vybrané poplatky)

- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění platném k 1.3. 2010 (poznámka: uvedeny jsou pouze poplatky za řízení, jehož účestníkem může být pouze cizinec - žádost o vízum, trvalý pobyt, povolení k zaměstnání, cestovní doklad vydaný Českou republikou, občanství; uplné znění zákona o správních poplatcích můžete nalézt zde)

Soudní řád správní (vybraná ustanovení)

- zákon č. 150/2002, soudní řád správní, v platném znění (poznámka: přiložený zákon obsahuje pouze vybraná ustanovení, která jsou důležitá pro orientaci cizince v řízení před správními soudy - žaloby proti rozhodnutí ve věci azylu, trvalého pobytu, vyhoštění, zajištění aj.; úplné znění soudního řádu správního můžete nalézt zde)

Občanský soudní řád (vybraná ustanovení)

- zákon č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění platném k 1.3. 2010 (poznámka: přiložený zákon obsahuje pouze ustanovení §§ 200o - 200u vztahující se k řízení o propuštění cizince ze zajištění; úplné znění občanského soudního řádu můžete nalézt zde)

- nahoru -

Rodina, manželství, partnerství, děti

Zákon o rodině (vybraná ustanovení)

- zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění platném k 1.3. 2010 (poznámka: přiložený zákon obsahuje pouze vybraná ustanovení, která jsou důležitá pro orientaci cizince při uzavření manželství, při rozvodu, určení rodičovství a v otázkách výživného; úplné znění zákona o rodině můžete nalézt zde)

Zákon o registrovaném partnerství (vybraná ustanovení)

- zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění platném k 1.3. 2010 (poznámka: přiložený zákon obsahuje pouze vybraná ustanovení, která jsou důležitá pro orientaci cizince při uzavření registrovaného partnerství, při jeho zániku a v otázce vzájemných práv a povinností partnerů; úplné znění zákona o registrovaném partnerství můžete nalézt zde)

- nahoru -

Zaměstnání, podnikání

Zákon o zaměstnanosti (vybraná ustanovení)

- zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění platném k 1.3. 2010 (poznámka: přiložený zákon obsahuje pouze vybraná ustanovení, která jsou důležitá pro orientaci cizince v otázkách týkajících se možnosi legálně pracovat v České republice - získání povolení k zaměstnání, výčet cizinců, kteří povolení k zaměstnání nepotřebují, možnost být veden v evidenci úřadu práce, otázka získání podpory v nezaměstnanosti aj.; úplné znění zákona o zaměstnanosti můžete nalézt zde)

Živnostenský zákon (vybraná ustanovení)

- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění platném k 1.3. 2010 (poznámka: přiložený zákon obsahuje pouze vybraná ustanovení, která jsou důležitá pro orientaci cizince v otázkách týkajících se možnosi legálně podnikat v České republice, tj. zejména podmínky a proces získávání živnostenského oprávnění a jeho zánik); úplné znění živnostenského zákona můžete nalézt zde)

- nahoru -

Sociální zabezpečení

Zákon o pomoci v hmotné nouzi (vybraná ustanovení)

- zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění (poznámka: přiložený zákon obsahuje pouze vybraná ustanovení, která jsou důležitá pro orientaci cizince v systému finanční pomoci státu osobám v hmotné nouzi - o jaké finanční dávky je možné žádat, kdo o ně může žádat, jakým způsobem, co je k takové žádosti třeba doložit atd.; úplné znění zákona o pomoci v hmotné nouzi můžete nalézt zde)

Zákon o státní sociální podpoře (vybraná ustanovení)

- zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění (poznámka: přiložený zákon obsahuje pouze vybraná ustanovení, která jsou důležitá pro orientaci cizince v systému státní sociální podpory - o jaké finanční dávky je možné žádat, kdo o ně může žádat, jakým způsobem, co je k takové žádosti třeba doložit atd.; úplné znění zákona o státní sociální podpoře můžete nalézt zde)

Zákon o životním a existenčním minimu (vybraná ustanovení)

- zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění (poznámka: přiložený zákon obsahuje pouze vybraná ustanovení, která jsou důležitá pro orientaci cizince v určení výše jeho životního a existenšního minima, od kterého se dále odvíjí možnost požádat o finanční pomoc na základě výše uvedených zákonů o pomoci v hmotné nouzi a o státní sociální podpoře; úplné znění zákona o životním a existenčním minimu můžete nalézt zde)

Zákon o sociálním zabezpečení (vybraná ustanovení)

- zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění platném k 1.3. 2010 (poznámka: zákon o sociální zabezpečení zaručuje finanční a jinou pomoc pouze osobám těžce zdravotně postiženým, pokud jsou občany České republiky anebo občany jiného státu Evropské unie či jejich rodinnými příslušníky; přiložený zákon pak obsahuje pouze vybraná ustanovení, která jsou důležitá pro orientaci těchto osob v otázkách týkajících se vzniku a zániku nároku na peněžité dávky a způsobu jejich vyplácení; úplné znění zákona o sociálním zabezpečení můžete nalézt zde)

- nahoru -

Zdravotní péče

Zákon o veřejném zdravotním pojištění (vybraná ustanovení)

- zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění (poznámka: přiložený zákon obsahuje pouze vybraná ustanovení, která jsou důležitá pro orientaci cizince v systému veřejného zdravotního pojištění - kteří cizinci mají nárok na veřejné zdravotní pojištění, kdo má povinnost za tyto cizince pojisteni platit, kdy tato povinnost připadá státu, jaká jsou práva a povinnosti cizince vyplývající z jeho zařazení do systému veřejného zdravotního pojištění atd.; úplné znění zákona o veřejném zdravotním pojištění můžete nalézt zde)

- nahoru -

Školy, vzdělávání

Školský zákon (vybraná ustanovení)

- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění platném k 1.3. 2010 (poznámka: přiložený zákon obsahuje pouze vybraná ustanovení, která jsou důležitá pro orientaci cizince v otázkách vzdělávání v České republice, přístupu cizinců ke vzdělání, povinné školní docházky aj.; úplné znění školského zákona můžete nalézt zde)

Zákon o vysokých školách (vybraná ustanovení)

- zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění platném k 1.3. 2010 (poznámka: přiložený zákon obsahuje pouze vybraná ustanovení, která jsou důležitá pro orientaci cizince v otázkách vzdělávání na vysokých školách v České republice, přístupu cizinců ke vzdělání na těchto školách a uznávání zahraničního vzdělání nebo diplomů; úplné znění zákona o vysokých školách můžete nalézt zde)

- nahoru -

 


Stránky sponzoroval Copyright © 2010 ASIM   |   Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019