Evropská unie

Azyl a jiné formy ochrany v EU

Vstup a pobyt cizinců (občanů třetích zemí) na území států EU

Pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků v jiném státě EU

Vyhošťování cizinců a nucené návraty

Ilegální migrace a obchod s lidmi


Azyl a jiné formy ochrany v EU

Charta základních práv EU

- Charta (Listina) základních práv Evropské unie

Kvalifikační směrnice

- směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušnící třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany

Procedurální směrnice
- směrnice Rady 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005 o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka
 
Recepční směrnice
- směrnice Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl
 
Směrnice o dočasné ochraně
- směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími
 
Dublinské nařízení (Dublin II)
- nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádostí o azyl podané příslušníkem třetí země v některém z členských států 

- nahoru -

Vstup a pobyt cizinců (občanů třetích zemí) na území států EU

Schengenská prováděcí úmluva

- Úmluva z 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích

Směrnice o právu na sloučení rodiny

- směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny

Směrnice o postavení cizinců dlouhodobě pobývajících ve státech EU (rezidenti)

- směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty

Směrnice o přijímaní cizinců za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (modrá karta EU)

- směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci

Směrnice o přijímání cizinců za účelem práce ve vědeckém výzkumu

- směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu

Směrnice o přijímání cizinců za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby

směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby

Vízový kodex

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)

- nahoru -

Pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků v jiném státě EU

Směrnice o právu občanů EU a jejich rodinných příslušníků na volný pohyb

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS

- nahoru -

Vyhošťování cizinců a nucené návraty

Návratová směrnice

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

Směrnice o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění cizinců

- směrnice Rady 2001/40/ES ze dne 28. května 2001 o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí

Směrnice o pomoci při tranzitu za účelem vyhoštění leteckou cestou

- směrnice Rady 2003/110/ES ze dne 25.listopadu 2003 o pomoci při tranzitu za účelem vyhoštění leteckou cestou

Rozhodnutí o oraganizaci společných letů při vyhošťování cizinců

- rozhodnutí Rady 2004/573/ES ze dne 29. dubna 2004 o organizaci společných letů za účelem navrácení státních příslušníků třetích zemí, na které se vztahuje individuální rozhodnutí o vyhoštění, z území dvou nebo více členských států

Readmisní dohody sjednané ES (přehled)

- přehled smluv uzavřených Evropským společenstvím o předávání, přebírání, popř. průvozu občanů států smluvních stran a občanů třetích států 

  - nahoru -

Potírání ilegální migrace a obchodu s lidmi

Směrnice o sankcích proti zaměstnavatelům cizinců neoprávněně pobývajících na území

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

Směrnice, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu

- směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu

Směrnice o povolení k pobytu obětem ochodu s lidmi

- směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány

Rámcové rozhodnutí o zabránění k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu

- rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/SVV ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trestního rámce s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu

Rámcové rozhodnutí o boji proti obchodování s lidmi

- rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV ze dne 19. července 2002 o boji proti obchodování s lidmi

 - nahoru - 


Stránky sponzoroval Copyright © 2010 ASIM   |   Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019